Uświęcenie
John G. Lake
Lekcja: 1 Tesaloniczan 5
Umiłowani myślą która jest w moim duchu dziś wieczór jest prawda ze słów które właśnie przeczytaliśmy, uświęcenie ducha, duszy i ciała. Paweł pisze;
1Ts 5:23 „a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona. ”

Większość z nas w naszym czytaniu pisma ma tę trudność, która jest zupełnie naturalna, rozróżnianie tylko ciała i duszy. I o człowieku mówi się generalnie jako o dwoistości ciała i duszy. Jednakże, pismo nie rozróżnia człowieka jako istoty dwoistej, lecz jako istotę potrójną podobną do Niego.
Zatem, apostoł pisze:
1Ts 5:23 „a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”

Pewną trudnością którą mamy w studiowaniu tego tematu jest to, że we wspólnym tłumaczeniu naszej Angielskiej Biblii jest zawarte bardzo małe wyróżnienie pomiędzy dusza i duchem. To jest jedną z najtrudniejszych rzeczy na świecie by wyrazić wspólne prawdy których nauczamy, w innym języku. Paweł użył siedmiu różnych słów w jego liście do Efezjan by wyrazić odpowiednie rozróżnienie duszy i ducha.
Paweł ogłasza w liście do Hebrajczyków możliwość rozdzielenia duszy i ducha. Pisze On:
Heb 4:12 „Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca”

Ukochani, duch człowieka jest wielką nieznaną rzeczywistością w życiu większości ludzi. Moje rozeznanie jest takie że duch spoczywa nieaktywny w większości ludzi dopóki nie zostanie ożywiony przez żyjącego Ducha Bożego i dopóki nie będzie przemieniony przez prawdziwego Ducha Jezusa Chrystusa. Jednak gdy jest dotknięty przez Ducha Bożego, następuje ożywienie Duch człowieka staje się aktywny i zaczyna działać w człowieku. On nie tylko rozpoznaje i spostrzega rzeczy w tym życiu, jak duch kogoś innego, lub w kimś innym, ale sięga daleko poza to obecne życie i staje się tym środkiem poprzez który stykamy się z samym Bogiem i poprzez który dowiadujemy się i pojmujemy rzeczy niebiańskie.

W moim rozeznaniu, duch człowieka jest najbardziej zadziwiającym narzędziem Boga, które jest na świecie. Mamy takie stwierdzenie w księdze Hioba dotyczące ducha człowieka:
Job 32:8 Ale to duch w człowieku, to Wszechmocnego tchnienie go poucza.

Kiedy Dusza przychodzi do Boga i podporządkowuje swoje życie Jemu to mówimy, że ktoś jest nawrócony, mając na myśli zmieniony, ponownie narodzony z Boga tak, że powszechne rzeczy które były widoczne w jego życiu jako rzeczy cielesne, odpadły i znikły, a życie duchowe pojawiło się w kimś, i w najprawdziwszym sensie zaczął on swoją drogę jako dziecko Boga.

Wierzę, że prawdzie nawrócenie jest przebudzeniem ducha człowieka do świadomości ojcostwa Boga poprzez Jezusa Chrystusa. Aby mieć na uwadze tą świadomość zjednoczenia z Bogiem, jest konieczne by usunięte było wszystko co ukrywa tą świadomość i zaciemnia poznanie Boga.
1
Grzech jest szczególną rzeczą w życiu człowieka która zaciemnia ludzką świadomość tak, iż człowiek nie może zrozumieć Boga. Gdy grzech jest usunięty, zasłona nad ludzką duszą znika a duch człowieka spogląda w oblicze Boga i rozpoznaje, że Bóg jest jego ojcem poprzez Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu, duch człowieka wrasta w jedność z Bogiem przynosząc naszej duszy świadomość, że Bóg jest dla nas wszystkim, i jest we wszystkim.

Dusza człowieka jest tym pośrednim przymiotem pomiędzy ciałem i duchem. Dusza, innymi słowy, zawiera wszystkie działania naszych psychicznych możliwości – naturalnego umysłu. Duszą człowieka jest to co sięga i przyswaja wiedzę którą zdobył duch, i to co wyraża tą wiedzę na zewnątrz człowieka. Dusza człowieka to zarządzająca siła w układzie człowieka.

Czuję w swym sercu, że jedną z rzeczy których potrzebujemy się nauczyć bardzo mocno jest to, że to dusza człowieka, a nie duch ma fenomenalną moc.

Jeśli dążyłbym do zdefiniowania tego w terminach to czuję, że ludzie zrozumieliby, iż mówiłbym o działaniu ludzkiej duszy jako tym które przez studentów pospolicie nazywane jest podświadomością. Jeśli przeczytacie pisma autorów psychologii, zaobserwujecie, że działania i siły które oni definiują, nie są siłami ducha zjednoczonego z Bogiem ale działaniami ludzkiej duszy. Dusza człowieka jest tym prawdziwym ego. Gdy Słowo Boże mówi o zbawieniu duszy, ujmuje to w naprawdę naukowym języku. Jeżeli dusza, ludzki umysł, przynajmniej nie będzie odkupiony od samego siebie w Ducha Bożego ten człowiek jest w moim rozsądzeniu, wciąż nie zbawionym człowiekiem.

Uświęcenie jest przygotowane by zaimplementować je do potrzeb całej naszej natury, po pierwsze do ducha, następnie do duszy, po trzecie do ciała. Wciąż i wciąż powtarzałem ponownie te błogosławione słowa Johna Wesleya w jego definicji uświęcenia. Powiedział on: „Uświęcenie jest posiadaniem umysłu Chrystusa, i całej myśli Chrystusowej.”

Ostateczny koniec całego uświęcenia zawierałby pojęcie całego umysłu Chrystusa. Chrześcijanie są zazwyczaj bardzo słabi w tej sferze swojej natury. Możliwe, że Chrześcijanie podjęli mniej trudów by rozwijać swój umysł w Bogu, niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie

Zwracamy uwagę szczególnie na tylko jedną rzecz – ducha – nie pojmując faktu, że Bóg przeznaczył by te rzeczy które Duch Boży nam przekazuje były wdrażane w praktyczny sposób na potrzeby naszego obecnego życia.

Pewnego dnia byłem całkowicie zszokowany, ponad wszystko co myślę, że mój duch kiedykolwiek doświadczył. Jedna droga Pani która utrzymuje, iż nie tylko żyje świętytm życiem ale też, że posiada prawdziwy chrzest Ducha Świętego a która omawiała temat wielkiej transakcji, była winna powiedzenia jednej z najgorszych rzeczy jaką kiedykolwiek słyszałem dotyczącej kogoś innego. Powiedziałem w swojej duszy, Ta osoba nawet nie dostrzegła w zewnętrznych zarysach co to znaczy uświęcenie, według Ducha Bożego. Nie wierzę, że jest choćby dowód uświęcenia w tej istocie. Z pewnością, umysł który może powtórzyć tak potępiające rzeczy, nie daje żadnego dowodu jakiegokolwiek poznania Boga poza bardzo powierzchownym, w rzeczy samej bardzo powierzchownego.

Pokazuje nam to następującą rzecz, ludzie są zależni od faktu, że w swoim duchu znają Boga oraz, że zostali zbawieni od grzechu i po śmierci idą do nieba; Jednakże w życiu doczesnym żyją jak diabeł, mówią jak diabeł. To jest coś obrzydliwego. Wykazuje to olbrzymi stopień ignorancji. Pokazuje to, że dana jednostka nie zrozumiała pierwszych zasad zakresu zbawienia których Jezus nauczał świat – świętego umysłu, uświęconego ducha.

Umiłowani, mówię wam z całą szczerością, święty umysł nie może powtarzać podłej rzeczy a tym bardziej być twórcą podłych sugestii. To nieświęty umysł jest zdolny do takich działań.
I powiem to razem z Pawłem, oznaczcie taką osobę. Wskażcie ją swoim palcem. Po prostu zarejestrujcie to. Taki ktoś może mówić, lecz on nie zna Boga. Ta jednostka nie pojęła mocy Jego zbawienia.

Ale chwała Bogu, w tym jest nadzieja, w tym jest siła, w tym jest potęga Ewangelii Jezusa Chrystusa – A mianowicie, że moc Boża ku zbawieniu wdrożona do ludzkiego umysłu uświęca duszę człowieka i czyni umysł człowieka takim jak umysł Chrystusa.

Kto mógłby sobie wyobrazić bezbożną sugestię z ust Jezusa, która wstrząsnęła by duchem kogoś innego? Umysł nie mógłby wyobrazić sobie takiej rzeczy. Umysł nigdy nie powinien pojąć(przyjąć?) od Boga nic poza przypływem świętego życia, ożywieniem umysłu, napełnienia go miłością, czystością oraz pokojem i mocą.

Umiłowani, w naszym domu, w naszym życiu, w naszym biurze, gdziekolwiek jesteśmy, zostawiamy tam odcisk naszych myśli. Jeśli nasze myśli są czyste i święte jak Chrystus, ludzie wkroczą w tą atmosferę i odkryją to natychmiast.

MODLITWA

Boże, modlę się o to by moc boża zstąpiła na Chrześcijan, oh boże, tak aby mogli poczuć konieczność poddawania niegodziwego, przeklętego, nędznego ludzkiego umysłu, żywemu Bogu, aby był oczyszczony, naprawiony i przemieniony, tak aby mógł w istocie i naprawdę stać się umysłem chrystusowym.

Jeśli jest jakieś szczególne miejsce w życiu gdzie z zasady Chrześcijanie są słabi, jest to w poświęceniu ich umysłów. Wydaje się, że Chrześcijanie jak gdyby nie ćwiczyli żadnej kontroli nad umysłem, więc wygląda on na działający przypadkowo, dokładnie tak jak umysł świata.

Prawdziwe Chrześcijaństwo jest naznaczone czystością, poprzez świętość ludzkich myśli, i jeżeli Chrześcijaństwo – to które praktykujesz – nie wytwarza w twoim umyśle prawdziwej świętości, faktycznej czystości, prawdziwej słodyczy, rzeczywistej prawdy, wtedy jest to marna marka. Zmień to jak najszybciej.

Umiłowani, jest wyswobodzenie z czegoś takiego; istnieje droga zbawienia. Mieści się to w poddaniu takiego umysłu Panu Jezusowi by był przebudowany przez Ducha Świętego tak aby taki umysł stał się czystym kanałem, wyrazem świętej natury.

Kochani, z pewnością my którzy twierdzimy, że znamy żywego Boga, którzy wyznajemy, że żyjemy z Nim w jedności, powinniśmy pokazywać światu to nastawienie umysłu, tą czystość myśli, taką świętość umysłu która nie potrzebuje rekomendacji czy zapewnień. Ludzie rozpoznają to, czują takie coś, potrafią to wywąchać. Oni wiedzą, że jest to umysł Chrystusa. Kocham ta definicje Johna Wesleya która mówi – „Posiadanie umysłu Chrystusa i całej myśli Chrystusowej””

MODLITWA
O Boże, proszę Cię abyś pomógł mi i duszom tych ludzi poddać nasze umysły Tobie, tak aby mogły być przemienione w miłości, słodkości, czystości i świętości, tak aby w imieniu Jezusa były umysłami Chrystusowymi.

Umiłowani, zróbmy następny krok – oddziaływanie czystego umysłu na całego człowieka i w ciele człowieka. Czy wiesz, że grzechy zepsucia w życiu ludzi mają swój początek w umyśle? Życie człowieka wyniknie z charakteru jego myśli. Jeżeli myśli na sposób zła, będzie zły. Jeśli myśli w święty sposób, będzie świętym. Jego życie zewnętrzne będzie takie jaki jest odruch wewnętrzny. Jezus powiedział:
Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.

Oni byli zakłopotani ponieważ Jezus oraz uczniowie jedli i pili z naczyń które nie były rytualnie oczyszczone. Jezus usiłował przekazać wspaniałą lekcję o głębi i wewnętrznym życiu. Powiedział On, „Z serca pochodzą złe rzeczy.”
„To co wchodzi poprzez usta nie może kalać człowieka” itd.

Kochani, nasze umysły muszą być zakorzenione w Chrystusie, umacniane mocą bożą, wypełnione Chrystusowym Duchem Świętym. Tak abyśmy odbijali Jego piękno, okazywali Jego miłość, byli przejawem Jego słodkości, i dowodem jego mocy.

Dawno temu nauczyłem się tej wspaniałej lekcji. Jednej nocy znajdowałem się gdzieś w obcym mieście i byłem chory. Chciałem by ktoś modlił się o mnie. Osoby były obecne i sugerowały, że się pomodlą. Ukląkłem na podłodze przy krześle, a oni nałożyli na mnie ręce. Wstałem z tego krzesła z jedną z najpotężniejszych namiętności w mojej naturze, jedne z najstraszliwszych uwarunkowań zmysłowości we mnie. To były dni, zanim poczułem, że powróciłem znowu tam gdzie byłem czysty i święty w oczach Bożych. Nie rozumiałem tego w tamtym czasie, jednak po wszystkim podeszła do mnie osoba by wyznać, i opowiedzieć o charakterze ich życia i wtedy pojąłem. Otrzymałem uwarunkowanie tej natury, i w mojej otwartej oraz chłonnej postawie, przyjąłem coś z niegodziwości tej osoby do mojej natury. W konsekwencji wydawało się, że moja dusza była splamiona przez parę dni.

To nauczyło mnie, moi mili, aby uważać na to kto kładzie na mnie ręce. Po tym wszystkim, czekałem już dopóki Duch żyjącego Boga nie wskazał w mojej duszy, że osoba która oferowała taką usługę, była czysta. Czy nie jest to fenomenalne, piękne i wspaniałe by zdać sobie sprawę, że rodzaj ludzki może otrzymać do swojej natury i istoty, moc oraz ducha żyjącego Chrystusa, który zawiera oczyszczającą siłę by ruszyć naprzód od bycia w każdej części złym, od każdej zmysłowej rzeczy w myślach i naturze tak, że człowiek staje się taki jak Jezus. To jest zamierzenie jakie miała wykonać krew Jezusa Chrystusa. To jest to, do czego duch Chrystusa jest przeznaczony by dokonać w duszy człowieka – oczyszczenie natury z mocy i władzy grzechu.
Umiłowani, wejście świętego życia w nasze ciało musi wytworzyć świętość w ciele, w sposób taki jak działa to na dusze. Nie jesteśmy nawet w stanie pomyśleć pięknymi myślami i nie możemy mieć świętych myśli, które nie zostawiłyby swojego oddziaływania w naszej naturze i ciele.
Ta sama boska moc w nas, niszczy chorobę i odnawia schorowane tkanki. Nasze ciało jest oczyszczone przez boską moc która przepływa z naszego ducha, poprzez naszą duszę do naszego ciała.

Ja zawsze uwielbiałem myśleć o świętym ciele Jezusa, nie tylko o Jego pięknym umyśle, i nie tylko o czystym Duchu. Czy nie jest to wspaniałe błogosławieństwo by rozmyślać o ciele oczyszczonym i bez skazy tak, że całe Jego ciało – Jego ręce, Jego stopy, Jego osoba – były tak czyste dzięki Duchowi Bożemu, jak Jego czysta dusza i jego czysty Duch.

To jest powód dla czego Jezus był tak cudownym kanałem przepływu jakim był. Duch Boży przepływałby przez niego tak swobodnie, w takiej pełni, tak potężnie jak to tylko możliwe by przepływał przez świętą i oczyszczoną osobowość. Lubię rozmyślać o Panu Jezusie na górze przemienienia i myśleć o promieniującej chwale która przechodziła przez jego ciało, nie było to tylko rozświetlenie Jego ducha, lecz święta chwała emanująca poprzez Jego ciało dopóki nie stał się on biały i lśniący, dopóki jego ubrania nie stały się białe i Jego oblicze nie wyglądało jak światło. To jest ta promieniująca czystość Boga której pragnie moja dusza. To jest ta promieniująca moc, widziana w czystości mojego ducha, mojego umysłu, mojego ciała, której to pragnę.

Tak więc umiłowani, widzimy, że gdy coś nieczystego o charakterze choroby pojawia się w waszym czy moim ciele i czujemy, że jesteśmy zabrudzeni nieświętym dotknięciem, w imieniu Jezusa nasz duch podnosi się i gromi ten diabelski stan, i poprzez Ducha żyjącego Boga stoimy w wierze, że Boży Duch Święty przepłynie przez ducha, poprzez duszę i przez ciało, zaradzając i uzdrawiając ten problem który jest w danej osobie.

Stary brat Baptysta przybył by zobaczyć się ze mną w sprawie jego żony. Gdy usiadłem debatując z nim, powiedziałem „Bracie, jak szybko brat popełniłby grzech tak szybko miałby brat chorobę w swojej osobie. Jedno jest dowodem nieczystego umysłu, drugie jest dowodem nieczystego ciała. A Jezusowe zbawienie było przeznaczone by uczynić kogoś czystym w duchu, w duszy i w ciele.”
Modlę się do Boga by cały duch wasz i dusza, i ciało były zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona.

Jest strumień życia któremu Bóg pozwala przepływać z twojej i mojej natury do każdego człowieka gdziekolwiek. Ten błogosławiony strumień będzie albo słodki i czysty jak strumień który wypływa z tronu Bożego, albo będzie zanieczyszczony i cuchnący, stosownie do stanu naszej natury. Wartość cennej krwi Jezusa Chrystusa dla mnie i dla ciebie jest taka, że poprzez nią ten strumień życia który wypływa od nas może być uczyniony świętym – ten sam święty żyjący strumień życia który powoduje, że Drzewo Życia rozkwita.

Z wszystkich obrazów jakie zawiera Słowo Boże, jeden opisany w dwudziestym drugim rozdziale Objawienia jest najpiękniejszy:
Potem ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu stronach, drzewo życia rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście drzewa [służą] do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już odtąd nie będzie, a będzie w nim tron Boga i Baranka, słudzy zaś Jego będą cześć Mu oddawali. Oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego – na ich czołach. I [odtąd] już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królowali na wieki wieków. I rzekł mi: „Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg natchnień prorockich, posłał swojego anioła, aby sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. A oto przyjdę niebawem. Szczęśliwy, kto strzeże proroczych słów tej księgi”, To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał upadłem, był złożyć pokłon u stóp anioła, który mi to ukazał. Na to rzekł do mnie: „Uważaj, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon!” Dalej powiedział do mnie: „Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem i mam ze sobą zapłatę: oddam każdemu według jego pracy, Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Szczęśliwi, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczyć o tym, co dotyczy Kościoła. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Jasna gwiazda poranna”. A Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!” A kto słyszy, niech powie: „Przyjdź!” I kto spragniony, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja świadczę każdemu, kto słucha proroczych słów tej księgi: jeśliby ktoś cokolwiek do nich dodał, to Bóg doda mu plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś ujął co z proroczych słów tej księgi, Bóg ujmie jego uczestnictwo w drzewie życia i w Mieście Świętym, opisanych w tej księdze. Mówi Ten, który o tym świadczy: „Zaiste, przyjdę niebawem”. Amen. Przyjdź, Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!

– Objawienie Jana 22:1-21 (Przekład Biblii Poznańskiej)

Umiłowani, jeśli wasze życie nie było zadowalające, jeśli nie poznałeś świętego charakteru którego Chrystus oczekuje od prawdziwego Chrześcijanina, wtedy to wołanie Ducha pojawia się w twojej duszy. „A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź!”. Przyjdź, wejdź w prawdziwe życie, wyższy poziom życia, życia ukrytego z Chrystusem w Bogu.

“Ja stanę się w nim źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu.” Parafraza Ew. Jana 4:14
___________________________________________________________________________
Jest to wybrany artykuł z pozycji ”John G. Lake, The Complete Collection of His Life Teachings” autorstwa Robertsa Liardona

Tłumaczenie na j. polski:
Bartosz Michałów