Ochrona danych osobowych

1. Misja HESEDl przetwarza dane osobowe podawane przez rejestracji na Szkolenie Bożego Uzdrowienia oraz podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie hesed.org.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Misję Hesed zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz z przepisów krajowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Misja HESED z siedziba w Trzebieszowice 50/1 57-540 Ladek Zdrój. NIP 8811499629 Regon 388187779

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt w następujących formach:
• telefoniczny, pod numerem: 570670147;
• e-mailowy, pod adresem: jaro@hesed.org.pl
• listowny, pod adresem: Misja Hesed , Trzebieszowice 50/1 57-540 Lądek Zdrój

5. Dane osobowe, przekazywane podczas rejestracji profilu na stronie HESED.org.pl lub przy wypełnianiu formularza, mogą być przetwarzane w celu założenia konta (profilu). Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający Misja Hesed do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pewnych sytuacjach dane będą mogły być przetwarzane również w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów.. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Misji Hesed.

6. Dane osobowe rejestrującego sie lub wypełniająceho formularze kontaktowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji zadań czy oczkiwań, aż do momentu wygaśnięcia ewentualnych zobowiązań, regulowanych odrębnymi przepisami oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

7. W związku z przetwarzaniem przez JGLM.org.pl danych osobowych, Rejestrujący się na szkolenie lub wypełniającym formularz kontaktowy przysługuje prawo do: (I) dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych); (II) sprostowania (poprawienia) danych; (III) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; (IV) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych); (V) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; (VI) przeniesienia danych do innego administratora.

8.Wypełniający formularz rejestracyjny lub kontaktowy uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie przez Misje Hesed danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

9. Dane osobowe przekazywane są Misji HESED w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez Misję Hesed danych sprawi jednak, że nie będzie można wypełnić formularza kontaktowego lub rejestracyjnego.

10. Misja Hesed nie zamierza profilować danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z osobą rejestrującą się lub wypełniającą formularz na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.