PIERWSI LUDZIE byli stworzeni doskonałymi. Potem Adam z Ewą zawiedli Boże zaufanie i zwątpili w prawdziwość Jego Słowa. Rezultatem tego czynu był ogólny upadek ludzkości: grzech, choroba, słabość, porażka, samotność, strach, nienawiść, morderstwo, zemsta, zazdrość, zamieszanie, potępienie i śmierć  – wieczne oddzielenie od Boga.

Kiedy nasi prarodzice, Adam i Ewa, odrzucili uczciwość Bożego Słowa, podważając jego prawdomówność i uwierzyli słowu szatana, rasa ludzka przestała kwalifikować się do życia na Bożym poziomie. Stali się przez to niewolnikami szatana, którego planem było zwiedzenie i zniszczenie cudownych Bożych ludzi.

        Ale Bóg nie chciał, abyśmy żyli we wstydzie, byli potępieni lub umarli.

Przez śmierć Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu, Bóg zapłacił pełną cenę za to, abyśmy mogli powrócić do naszej dawnej pozycji.

Mamy siedem różnych potrzeb.

Boża natura objawia się na siedem różnych sposobów.

Dzieło Chrystusa zaspakaja siedem potrzeb człowieka.

Odkupienie składa się z siedmiu elementów.

Co mam na myśli, gdy mówię o odkupieniu? Słownik definiuje to pojecie w następujący sposób: ” kupić ponownie, uwolnić z niewoli, umożyć dług, darować obligację lub winę.

SIEDEM OBJAWIEŃ BOGA

Bóg objawił się poprzez siedem odkupieńczych imion, pokazujących Jego siedmioraka naturę, która udziela naszemu życiu Jego siedem błogosławieństw. Wszystko czego możemy tylko potrzebować lub pragnąć jest zapewnione dla nas przez Chrystusa.

Wspaniały, Boży plan miłości łączy odkupienie z wszystkimi aspektami naszej natury. Stworzył nas na swoje podobieństwo – jesteśmy tacy jak On. Jego natura ma siedem aspektów . Wiec pokazał nam każdy aspekt swojej natury, która jest pełna miłości poprzez objawienie nam odkupieńczego imienia, którym mamy Go wzywać.

W znanej na całym świecie ” Scofield Reference Bible” na stronie 7 w punkcie 4, w komentarzu do wersetu z Pierwszej Księgi Mojżeszowej 2,4 wymienione jest siedem odkupienczych imion Boga:

Bóg jest naszą SPRAWIEDLIWOŚCIĄ ( Jahwe – tsidkenu).                 „Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą.„Jr.23,6; „I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów” Rz. 3,24-25; „I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary,„Fil. 3,9;

Bóg jest naszym POKOJEM ( Jahwe – shalom). „I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu, i nazwał go: „Pan jest pokojem”. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze abiezerejskiej.„Sdz. 6,24; „Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,„Ef. 2,14;    „I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.„Kol. 1,20;

Bóg jest naszym PRZEWODNIKIEM lub PASTERZEM ( Jahwe – rohi). „Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.„Ps. 23,1; „Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec… Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.„J. 10,7.11;

Bóg jest naszym LEKARZEM lub UZDROWICIELEM (Jahwe – rophe).”I rzekł: Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz.” 2Moj. 15,26; „A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.” Mt. 8,16-17;

Bóg jest naszym ZAOPATRZYCIELEM LUB ŹRÓDŁEM ( Jahwe – jirah) „A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: Na górze Pana jest zaopatrzenie.” 1 Moj. 22,13-14; „A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.„Fip. 4,19;

Bóg jest ZAWSZE OBECNY (Jahwe – shammah). „Obwód miasta wynosi osiemnaście tysięcy łokci. A nazwa miasta będzie od dziś brzmieć: Pan tam mieszka.” Ez. 48,35; „Odpowiedział Pan: Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz: Jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać.” 2 Moj. 33,14-15; „Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” Mt. 28,20 „Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.

Bóg jest naszym ZWYCIĘSTWEM ( Jahwe – nissi) „Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymażę pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go: Pan sztandarem moim!„2 Moj. 17,14-15; „Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża; Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.” Kol 2,14-15; „Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” 1 Kor. 15,57; „Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Rz. 8,37-39;

CHCIAŁBYM wyliczyć ci siedem podstawowych błogosławieństw, za które Bóg już zapłacił śmiercią Chrystusa. Wszystkie one należą do ciebie od chwili, kiedy uwierzyłeś we wspaniały, Boży plan miłości.

1. BOŻA GODNOŚĆ

Pan sprawiedliwością naszą

Nie jesteśmy już potępieni przez naszą własną złość, zazdrość i poczucie winy. Boży plan miłości przelewa na nasze konto sprawiedliwość i godność najwspanialszego życia, którym jest życie Jezusa Chrystusa o Jego nowe życie staje się naszym.

Już nie jesteśmy dłużej skazani na śmierć z powodu naszych grzechów. „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Rz. 6,23; „Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego.” Ez.18,20;

Pan jest naszą Sprawiedliwością. Bóg obdarzył nas sprawiedliwością swojego Syna. Teraz możemy mieć Jego życie i Jego naturę, jeśli tylko uwierzymy, że Jezus umarł na krzyżu, aby zapłacić za nasze własne grzechy. „On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.”      2 Kor. 5,21; „On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.” 1 P 2,24;

2. BEZUSTANNY POKÓJ

Pan Jest Pokojem

Już nie musimy męczyć się sami z sobą, nie umiejąc porozumieć się z naszą rodziną i przyjaciółmi. Już nie zatruwamy naszych ciał naszymi udrękami i problemami. Nie przenosimy naszych udręk i problemów do naszej pracy zawodowej ani nie męczymy nimi otaczających nas ludzi. Już nie rujnujemy naszego zdrowia i szczęścia tą trucizną. Boży plan miłości przemienia nas, obdarzywszy Bożym pokojem wewnętrzną ciszą i harmonią. Boży plan miłości przekształca nas w nowe osoby.

Już nie jesteśmy winni, ani dręczeni przez nasze grzechy i występki. Już nie boimy się Boga i nie obawiamy się sądu. Jezus Chrystus przyjął na siebie wyrok za nasze grzechy i jeśli uwierzymy w Boży plan miłości, nic nas nie oskarża. „Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.” Iz. 1,18; „Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.” Kol. 1,13-14;

Pan jest naszym Pokojem. On przyjął na siebie nasz wyrok i odpokutował karę za nasze grzechy. Jako, że żadna kara nie może być odpokutowana dwukrotnie, możemy być wolni i zbawieni. Możemy mieć pokój. Możemy być zdrowi, jeśli tylko uwierzymy w Jego plan miłości. „Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni… Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony… Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.” Iz. 53,4-5.8.10-12;”Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, tylko wierz!” Mk. 5,36;

3. NIEZAWODNE PROWADZENIE

Pan Jest Pasterzem moim

Już nie musimy błądzić w naszym życiu, podejmując złe decyzje, potykając się w porażce i doświadczając wszelkich możliwych pułapek niepowodzenia. Boży plan miłości nadaje naszemu życiu kierunek i prowadzi nas, abyśmy mogli cieszyć się sukcesem, zdrowiem, dobrobytem i spełnieniem w życiu. Nie jesteśmy zwiedzeni, zakłopotani ani też zdezorientowani. Bóg skierował nas we właściwym kierunku.

 Pan jest Pasterzem moim,  niezawodnym przewodnikiem, reżyserem mojego życia. On przejął kontrolę nad naszym życiem. Kiedy naśladujemy Go, jesteśmy na właściwej drodze. Dobry pasterz życie położy za owce, aby pokazać nam drogę. Teraz patrzymy na Niego, słuchamy jego głosu i idziemy za Nim drogą prawdziwego życia, zdrowia, sukcesu i obfitości.  „Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.” Ps. 32,1; „Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.” J. 10,14; „A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.” J. 8,12; „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” J. 14,6; „Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.” J. 10,11; „Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.” J.15,13; „Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.” J. 10,27-28;

4. DOBRE ZDROWIE

Ja Pan, który cię leczę

Już nie podlegamy dłużej niemocą i chorobom. Już nie jesteśmy podatni na każdą plagę, która dewastuje ludzkość. Boży plan miłości niesie z sobą wielką cudotwórczą moc. Bóg nie tylko pragnie uzdrawiać nasze choroby, alergie i niemoce, ale pragnie również obdarzyć nas trwałym zdrowiem, sprawnością fizyczną i długim życiem.

Pan jest naszym Lekarzem. Jezus Chrystus poniósł na krzyż nasze choroby i słabości. Gdy umierał na krzyżu, odczuwał cały nasz ból. Jako, ze te choroby i słabości były nasze, On cierpiał na nie zamiast nas, abyśmy dzięki Jego cierpieniom byli uzdrowieni. Podczas gdy to czytasz, możesz być w cudowny sposób uzdrowiony. „Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.” Iz. 53,4-5; „Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.” Mt. 8,17; „I rzekł: Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz.” 2Moj. 15,26; „On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.” 1P. 2,24;

5. WARTOŚCIOWY DOBROBYT

Bóg zaopatrzy

Nie wierzymy, że trzeba żyć w ubóstwie, szamocząc się z codziennymi problemami. Już nie jesteśmy ofiarami okoliczności. Już nie musimy żyć zastanawiając się, czy będziemy mieli co włożyć do ust, czy też nie. Bóg obejmuje w swoim planie miłości całe bogactwo świata. On je stworzył i chce, abyśmy cieszyli się błogosławieństwem finansowym, żyjąc w dobrobycie. Dlatego też, miedzy innymi, Bóg jest naszym partnerem na całe życie.

Już nie jesteśmy niewolnikami ubóstwa i niedostatku. Chrystus odłożył na bok całe swoje bogactwo i stał się dla nas ubogim, aby  wykupić nas od niedostatku i obdarzyć nas swoimi błogosławieństwami. Teraz możemy korzystać z Jego nieograniczonego zaopatrzenia i cieszyć się Jego obfitością.

Pan jest naszym Zaopatrzycielem.  Przez swój plan miłości wkracza do naszego życia i obdarza nas swoją obfitością. „Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali.” 2Kor. 8,9;

6. STAŁE TOWARZYSTWO

Pan Jest naszym Przyjacielem

już nie jesteśmy samotni, nie żyjemy w lęku, zniechęceniu i depresji. W swoim planie miłości Bóg gwarantuje, że będzie naszym towarzyszem. Co więcej, On żyje w nas i z nami, jako nasz osobisty przyjaciel. Teraz, kiedy Bóg jest naszym partnerem, możemy być pewni co do naszego sukcesu, szczęścia, zdrowia i dobrobytu materialnego.

Już nie kroczymy samotnie drogą życia. Już nie jesteśmy porzuceni, samotni, nieszanowani i niekochani. „Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.” Iz. 41,10;

  Pan Jest naszym Przyjacielem. Jego plan miłości obiecuje i gwarantuje, że Jego obecność jest zawsze z nami. Pan zobowiązuje się, aby być z nami zawsze, przy naszym boku, w nas. Umarł, aby zabrać nasze grzechy i w ten sposób stać się naszym przyjacielem, żyjąc z nami w społeczności, idąc z nami ręka w rękę przez to życie i całą wieczność. „Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat.” Prz. 18,24; „Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.” Kol. 1,27; „Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.” 2Kor. 6,16;

6. DOKONANE OSIĄGNIĘCIA

Pan Zwycięstwem moim

Nasze życie nie jest już serią prób i porażek. Możemy szczycić się osiągnięciami i doświadczać sukcesów. Boży plan miłości sprawia, że ciągle zwyciężamy, ponieważ Bóg jest w naszym zespole. Odkrywamy dobre życie, w którym Boża obfitość i sukces jest gwarantowany. Nie musimy spędzić reszty naszych dni, zadowalając się odpadkami. Jesteśmy stworzonymi przez Boga istotami, które żyją z godnością i z honorem. Częścią naszej natury jest potrzeba odnoszenia sukcesów.

Nie jesteśmy już niewolnikami klęski i porażki. Uczynki diabelskie nie panują nad nami i nie jesteśmy uwięzieni przez zło.

Pan jest naszym Zwycięstwem. On umarł, aby zniweczyć dzieła diabelskie. „Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” 1J. 3,8; Po swoim zmartwychwstaniu Jezus oświadczył: Dana mi  jest wszelka moc na niebie i na ziemi… A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. „A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” Mt. 28,18-20;

Fragment książki „Boży plan miłości” T.L. Osborn